yasudaya-maekake

安田屋呉服店 前掛け

昭和29年頃、宣伝用に製作され従業員や顧客に配られた前掛け。